Ενημέρωση και πρόσβαση στην Περιβαλλοντική Πληροφορία – Η Σύμβαση του Aarhous

Η Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα