Δραστηριότητες

Η Βιβλιοθήκη, μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και με σκοπό να προσεγγίσει το παιδί και να βελτιώσει τη σχέση του με το προσφερόμενο βιβλίο, πραγματοποιεί μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα και διάφορες άλλες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης. Στόχος μας άλλωστε είναι η θεωρία του βιβλίου να γίνεται πράξη μέσα από τα βιωματικά προγράμματα.

Children-Reading

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρούνται ένα εναλλακτικό είδος μάθησης που ξεφεύγει από τη ρουτίνα της τυπικής εκπαίδευσης, προάγει τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφεια του συμμετέχοντα. Επιπλέον, οι μαθητές παίρνουν πρωτοβουλίες, τονώνεται η αυτοπεποίθησή τους και διευρύνονται οι εμπειρίες τους. Τα διάφορα προγράμματα της Βιβλιοθήκης έχουν στόχο οι συμμετέχοντες να λάβουν τα κατάλληλα ερεθίσματα ώστε να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους και να εξελίξουν τις κλίσεις τους.
Στη Βιβλιοθήκη υιοθετούμε την απαίτηση της εποχής μας και της κοινωνίας μας για Δια Βίου Μάθηση. Έτσι, υλοποιούμε και σχεδιάζουμε συνεχώς προγράμματα μάθησης και απασχόλησης, ευέλικτα και ελκυστικά, με κριτήριο τις ανάγκες των ενηλίκων. Μάλιστα, γίνεται προσπάθεια να συνδυαστεί η διασκέδαση με τη βιωματική μάθηση.

Όλα τα προγράμματα που υλοποιούνται στο χώρο της Βιβλιοθήκης, όπως και όλη της η λειτουργία, χαρακτηρίζονται από την αξία της ισότητας των ευκαιριών όλων των πολιτών ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο και έθνος. Η Βιβλιοθήκη έχει στόχο την προετοιμασία όλων των πολιτών για την κοινωνία των πληροφοριών διατηρώντας τα στοιχεία της πολιτιστικής μας και εθνικής μας κληρονομιάς.