Σκοπός – Αποστολή

LibraryBook

 • Η συγκέντρωση, διατήρηση και ανάδειξη του σπάνιου και πολύτιμου υλικού σε οποιαδήποτε μορφή, καθώς και ο συνεχής εμπλουτισμός και η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες βιβλιοθήκες, οργανισμούς και ιδρύματα ώστε συνδυάζοντας μεθόδους συνεισφοράς, από κοινού απόκτησης αλλά και ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, να επιτυγχάνεται η πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των χρηστών.
 • Επίσης, σκοπός είναι να καλλιεργήσει την περιβαλλοντική ηθική, να διδάξει αξίες, να αναπτύξει τη συλλογική συνείδηση και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την βελτίωση το περιβάλλοντος. Να αναπτύξει τον σεβασμό στη φύση, παραπέμποντας σε μια ανθρωποκεντρική θεώρηση και αντιμετώπιση της φύσης.
 • Η συμβολή στη διαμόρφωση καινοτομίας στο χώρο των βιβλιοθηκών.
 • Η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου και περιβάλλοντος (φυσικού – ηλεκτρονικού) ικανού να φιλοξενήσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες-δραστηριότητες.
 • Η συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών της.
 • Η οργάνωση του υλικού με βάση τις πιο σύγχρονες εξελίξεις και τα πρότυπα της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας και η συνεχής ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στον τρόπο και στις μεθόδους παροχής υπηρεσιών.
 • Η προβολή των υπηρεσιών της. Η επιμόρφωση χρηστών στη διαχείριση και πλήρη εκμετάλλευση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • O σχεδιασμός και η παροχή «δια βίου εκπαίδευσης» και επιμόρφωσης του προσωπικού των βιβλιοθηκών και των χρηστών.
 • Η απόκτηση με αγορές ή δωρεές του βιβλιακού υλικού και του τεχνικού εξοπλισμού.
 • Η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.