Σεμινάρια για γονείς και εκπαιδευτικούς

Η Βιβλιοθήκη Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» (MIS 5004190) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, διοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θέμα έχει την υποστήριξη σε προβλήματα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 28 ωρών και διέπεται από τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και θα γίνει μέσω των εκπαιδευτικών τεχνικών της ενεργούς συμμετοχικής μάθησης.

Οι συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης θα λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποιημένης Επιμόρφωσης η οποία θα χορηγείται σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» (ΦΕΚ Β’ 1592/2010) και μοριοδότηση με βάση το καθεστώς μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων. ( 4 ECTS πιστωτικές-διδακτικές μονάδες).

Ενότητες

Οι ενότητες είναι οι ακόλουθες:

Α/Α

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.1

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΕΪΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

1 ΩΡΑ

1.2

3 ΩΡΕΣ

2.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

4 ΩΡΕΣ

3.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

4 ΩΡΕΣ

4.

Η ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

4 ΩΡΕΣ

5.

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ-ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

4 ΩΡΕΣ

6.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

4 ΩΡΕΣ

7.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

4 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

28 ΩΡΕΣ

 

Η πρόσκληση και η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β’.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2262032168 ( κα Αδαμαντία Ματθαίου-Λιάπη) .

Αίτηση

Download (DOC, 1.15MB)